Vi använder oss av Naturens egna städmetod!

Arbetsmiljöarbetet

OHN Cleaning arbetar alltid med att sätta personal och kund i främsta rummet när det gäller arbetsmiljön. OHN Cleaning är ett företag som utför städ och viss fastighetsuppdrag så som höghöjdstädning, tak och fasadrengöring. Främst vill vi erbjuda våra kunder en helhetslösning inom det specifika rengöringsområdet, eftersom det främjar miljön.

Kompetens – Utveckling

OHN Cleaning är ett företag med lång erfarenhet och medvetenhet inom rengöring, bakterier, ytor och material. Utbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt.

Leverantörer – Produkter

Vi väljer omsorgsfullt våra leverantörer och produkter som vi använder på våra städuppdrag.
De produkter vi använder i dag är bioteknik som är märkt med EU-blomman.
För produkter gällande livsmedelshantering används endast godkända produkter från Livsmedelsverket.

Förändringar – Utveckling

Vi arbetar konstant för att förbättra och utveckla våra professionella metoder för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder.

Vår ambition

Vi följer med full ambition lagar och bestämmelser.

Miljöbalkens första kapitel, 1 § lyder:

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att

  1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
  2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
  3. den biologiska mångfalden bevaras,
  4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

Kontakta oss när ni behöver städexpertis

OHN Cleaning

Kontaktpersoner

VD
Andreas Aldrin
Mobil: 0709-138969

E-post:  info@ohncleaning.se